Вітаю Вас, Рівненська міська бібліотека мкр. Ювілейний! Реєстрація RSS

РІВНЕНСЬКА МІСЬКА БІБЛІОТЕКА мкр.ЮВІЛЕЙНИЙ

П`ятниця, 30.07.2021

                                  КЛУБ "ЮНІ ПРАВОЗНАВЦІ"            

                       

        Рівненська міська бібліотека (мікрорайон Ювілейний) достатньо володіє документально-інформаційними ресурсами з питань права і в повній мірі може забезпечити реалізацію прав людини на інформацію, постійно поповнюючи свій бібліотечний фонд новими надходженнями літератури з правової тематики. Свідома участь молодої людини у суспільному та державному житті неможлива без належного рівня правових знань і навичок. Виходячи з цього, на базі Рівненської міської бібліотеки (мікрорайон Ювілейний) та ЗОШ № 8 в 2005 р. був створений клуб «Юні правознавці».
        Позитивний досвід роботи клубу «Юні правознавці» ще у 2008 році відзначила перевірка стану правової освіти Рівненським міським управлінням юстиції, яке за наслідками перевірки пропонувало «визнати роботу бібліотеки в сфері підвищення правової освіти та культури підростаючого покоління кращою і такою, яка заслуговує на поширення позитивного досвіду серед інших закладів культури міста». Провідний бібліотекар Рівненської міської бібліотеки (мікрорайон Ювілейний) Романуха З.В., вчитель-методист вищої категорії з правознавства ЗОШ № 8 Токмакова В.В., провідний спеціаліст Рівненського міського управління юстиції Боковець В. П. під час засідань клубу «Юні правознавці» зацікавлюють молодь такими формами спілкування, як перегляд та обговорення відеофільмів, тренінги, ігри, тести, вікторини, брейн-ринги, правознавчі естафети, тощо.

        Крім того організовуються зустрічі користувачів бібліотеки (мешканців мікрорайону) з фахівцями Головного управління юстиції у Рівненській області та Рівненського міського управління юстиції, під час яких надаються консультації та відповіді на багаточисленні запитання відвідувачів.

        Девіз клубу «Юні правознавці»: «Право і справедливість полягає у тому, щоб кожен мав і робив своє так, щоб ніхто не мав чужого і не позбавлявся свого» (Конфуцій)
Членами клубу «Юні правознавці» можуть бути всі, хто:
- бажає набути знання поза навчального процесу.
- критично сприймає інформацію, самостійно її аналізує, має свою точку зору.
- інтелектуал, розумник, критично мислить.
- вивчає різні точки зору, аргументи формує чітко, стисло, не зупиняється на дрібницях.
- має мету : вивчити правознавство і продовжити навчання в цьому напрямку. Мета і завдання клубу «Юні правознавці»:
- виробляти колективні рішення в малих групах;
- формувати особисте ставлення до обов’язків людини і громадянина - вивчати правила і закони в житті;
- поглиблення програмного матеріалу. Максимальна наближеність до життя, що створює умови для використання учнями свого досвіду та його збагачення;
- актуальність змісту, врахування логіки пізнання;
- навчитися висловлювати свою точку зору, намагатися зрозуміти інших;
- стверджувати високоморальні, етичні, правові норми життя, загальнолюдські цінності, гуманізм, правопорядок, дотримуватися дисципліни, не порушувати закони.
           Правила роботи клубу «Юні правознавці»:
- головне в дискусії – аргументи, факти, доказовість, знання права, логіка;
- сприймати іншого, як себе;
- нікого не критикувати;
- не боятися бути самим собою;
- виявляти стриманість, чітко формулювати власну думку;
- виявляти самокритичність, з гідністю визнавати недостатність своєї аргументації;
- не допускати образ, бути толерантним;
- слухати опонента робити нотатки;
- не поспішати з висновками, доки не вислухаєте всі аргументи.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                              Право інтелектуальної власності

     Відповідно до ст. 54 Конституції України громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності.
Право інтелектуальної власності становить окремий інститут цивільного права. Його норми закріплені у книзі четвертій Цивільного кодексу (ЦК) України – «Право інтелектуальної власності» (12 глав, які об'єднують 90 статей).

   Відповідно до ст. 418 ЦК України: "Право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності".

Поняття "інтелектуальна власність" виникло в процесі тривалої практики юридичного закріплення за певними особами їхніх прав на результати інтелектуальної діяльності у промисловій, науковій, художній, виробничій та інших сферах.
Відносини у суспільстві, у зв’язку із створенням і використанням об’єктів інтелектуальної власності, регулюються системою правових норм, що узагальнено називається правом інтелектуальної власності.

    До об'єктів права інтелектуальної власності відносяться:

• літературні та художні твори;

• комп'ютерні програми;

• компіляції даних (бази даних);

• виконання;

• фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення;

• наукові відкриття;

• винаходи, корисні моделі, промислові зразки;

• компонування (топографії) інтегральних мікросхем;

• раціоналізаторські пропозиції;

• сорти рослин, породи тварин;

• комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення;

• комерційні таємниці (ст.420 ЦКУ).

     Об´єктом права інтелектуальної власності може бути лише нематеріальний об´єкт — результат інтелектуальної, творчої діяльності. Проте, не кожний результат творчої діяльності визнається об´єктом права інтелектуальної власності, а лише той, який є об´єктом охорони Цивільним кодексом України та іншими законами України про інтелектуальну власність. Результати творчої діяльності, які з тих чи інших причин не стали об´єктом охорони права інтелектуальної власності, можуть бути визнані об´єктами цивільного права, але не права інтелектуальної власності.

    Об´єктами права інтелектуальної власності можуть бути не тільки результати інтелектуальної, творчої діяльності, а й інші об´єкти, визначені Цивільним кодексом України та іншими законами. До них можна віднести, так звані, засоби індивідуалізації учасників цивільного обігу, товарів і послуг та інші нетрадиційні об´єкти, які прирівняні до об´єктів права інтелектуальної власності. Але вони охороняються правом інтелектуальної власності.

   Суб´єктами права інтелектуальної власності можуть бути передусім творці цієї власності. Творцем об´єкта інтелектуальної власності може бути будь-яка фізична особа незалежно від віку. Творцями багатьох об´єктів інтелектуальної власності бувають малолітні і неповнолітні діти та інші недієздатні. Це первинні суб´єкти права інтелектуальної власності, яке на підставі закону чи договору може перейти до інших фізичних чи юридичних осіб — правонаступників — суб´єктів права інтелектуальної власності як похідних.
Юридичні особи за ЦК не можуть бути творцями, але вони можуть стати первинними суб´єктами права інтелектуальної власності в силу закону.

   Право інтелектуальної власності виникає (набувається) з підстав, встановлених Цивільним кодексом України, іншим законом та договором.

   Право інтелектуальної власності на той чи інший результат інтелектуальної, творчої діяльності виникає передусім в силу його створення за умови відповідності вимогам закону.

  Право інтелектуальної власності може виникнути на підставі закону.

   Законодавство, яке визначає права на інтелектуальну власність, базується на праві кожного володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності, що, за визначенням, є благом не матеріальним і зберігаються за його творцями та можуть використовуватися іншими особами лише з їх дозволу, окрім випадків, визначених законодавством.
Право володіти своїм результатом інтелектуальної, творчої діяльності означає, що суб´єкт права інтелектуальної власності має право утримувати цей результат за собою, у своєму майні, безпосередньо здійснювати свій правовий вплив на цей результат. Інші особи, яким суб´єкт права інтелектуальної власності передав цей результат для тимчасового використання чи на законній підставі придбали матеріальний суб´єкт — носій цього результату, здійснюють володіння від імені суб´єкта права інтелектуальної власності.

   Право на використання об´єкта права інтелектуальної власності означає юридичну можливість вилучати із цього об´єкта його корисні якості, ті прибутки, які він може приносити в результаті його використання, та інший корисний ефект.

Використання об´єкта права інтелектуальної власності може здійснюватися будь-яким способом і у будь-якій формі, але в межах закону. Не може використовуватися зазначений об´єкт в такий спосіб чи з такою метою, які прямо заборонені законом.

   Суб´єкт права інтелектуальної власності має право розпоряджатися цим об´єктом (правом на нього) на свій розсуд. Це означає юридичну можливість визначати правову долю даного об´єкта: продавати, дарувати, обмінювати, здавати в оренду чи найм та вчиняти інші цивільно-правові правочини.
Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

   Інтелектуальна власність — це особлива сфера прав, що нині дозволяють отримати колосальні надприбутки за короткий термін, причому часто — з мінімальними або і практично відсутніми інвестиціями. Ось чому авторське право так часто підпадає під недобросовісне зазіхання з боку фізичних або юридичних осіб у всьому світі. Не є винятком і Україна. Інтелектуальна власність – це чималий перелік категорій. Напрацювання доробків у будь-якій із них віщує іноді суттєві зрушення в науці, культурі, живописі, шоу-бізнесі чи розробці програмного забезпечення. Тому захист авторського права, сприяння захисту творців і винахідників, як і запобігання недобросовісному присвоєнню об’єктів інтелектуальної власності є одним з першочергових завдань для сучасної юриспруденції.

    Власником авторського права є особа, яка своєю творчою працею створила відповідний твір або її спадкоємці, а об’єкт інтелектуальної власності — це і є власне сам твір, винахід, доробок. Усю інтелектуальну власність можна поділити на три великі групи, кожна з яких містить перелік видів творів та доробків.

  В Україні здійснено великий обсяг робіт з формування нормативно-правової бази в зазначеній сфері відносин. Діють такі законодавчі акти, як закони України "Про авторське право і суміжні права", "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", "Про охорону прав на промислові зразки", "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", "Про охорону прав на зазначення походження товарів", "Про охорону прав на сорти рослин", "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем".

   Норми щодо регулювання відносин інтелектуальної власності містяться також в інших законах, наприклад законах України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних", "Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування", "Про племінну справу у тваринництві", "Про науково-технічну інформацію", "Про лікарські засоби" тощо.

   Крім того, при регулюванні відносин інтелектуальної власності у разі необхідності застосовуються міжнародні договори у сфері інтелектуальної власності, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Перелік таких договорів наведено в Інформаційному листі Вищого Господарського суду України від 08.10.2003 № 01-8/1199 "Про нормативно-правові акти, що регулюють питання, пов ` язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності".

    Значним досягненням правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності є прийняття 16 січня 2004 року нового Цивільного кодексу України, більшість норм якого по інтелектуальній власності містяться в книзі четвертій "Право інтелектуальної власності". Книга IV ЦК України враховує сучасний стан економіки, національні традиції і звичаї, вона максимально наблизила систему охорони інтелектуальної власності до світових стандартів, в ній знайшли відображення останні найновіші досягнення як світової, так і вітчизняної правової науки, врахований досвід правозастосовчої практики.

   Книга містить загальні положення про право, основні норми авторського права, суміжних прав, права інтелектуальної власності на наукове відкриття, винахід, корисну модель, промисловий зразок, раціоналізаторську пропозицію, компонування інтегральної мікросхеми, сорт рослин, породу тварин, а також торгову марку (знак для товарів і послуг), географічну вказівку і комерційну таємницю.

   Чітко визначається поняття "право інтелектуальної власності", відображається його співвідношення з правом власності на річ, визначаються об’єкти, суб’єкти права, зміст майнових і особистих немайнових прав інтелектуальної власності, підстави їх виникнення, умови використання об`єктів інтелектуальної власності і передачі прав на них, визначаються наслідки порушення права інтелектуальної власності і способи судового захисту.

   ЦК України дає перелік об’єктів права інтелектуальної власності. Цей перелік не виключний, він може постійно поповнюватися новими результатами творчої діяльності.

Умовно об’єкти права інтелектуальної власності можна поділити на чотири групи. Першу групу – авторські права і суміжні права – складають літературні та художні твори, комп’ютерні програми, компіляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення. Другу групу складають об’єкти промислової власності: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, раціоналізаторські пропозиції. До третьої групи відносяться сорти рослин і породи тварин, які прирівняні до об’єктів промислової власності за своїм правовим режимом. Вони є творчими результатами і при відповідності вимогам закону визнаються об ` єктами інтелектуальної власності. Четверту групу складають комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів та послуг), географічні зазначення, комерційні таємниці. В точному значенні ці об’єкти не є результатами діяльності, але в правовому режимі вони також прирівнюються до об’єктів промислової власності.

  Належному забезпеченню конституційних прав громадян на захист інтелектуальної власності, покращанню міжнародного іміджу України має сприяти посилення контролю щодо розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, комп’ютерних програм. Необхідно приділити увагу боротьбі з випуском та реалізацією неякісних дисків, відеокасет тощо.

    Україна має величезний науковий потенціал, тому велике значення для розвитку інтелектуальної власності, економічного зростання держави має подальше створення належних умов для винахідницької діяльності.

 

консультацію надано на прохання бібліотеки

головним спеціалістом відділу правопросвітництва

та надання безоплатної правової допомоги Григорієм Ососкало

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                              «Знай свої права, дитино»

      16 червня в Рівненській міській бібліотеці (мікрорайон Ювілейний) відбувся правовий захід в рамках проекту «Рівне. Літо. Музика». Для вихованців пришкільного табору ЗОШ №8 «Перлинка» загін «Верес».

       На початку зустрічі провідний бібліотекар Зоя Романуха розповіла  про  роботу  місцевого центру безоплатної  правової допомоги та представила присутнім головного спеціаліста відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Григорія Ососкало, який розповів  про міжнародний правовий документ, що визначає права дітей в державах-учасницях «Конвенція ООН про права дитини».

       Під час заходу діти подивилися адаптований дитячий мультфільм «Права дітей». Після жвавого обговорення побаченого, діти пограли в правову вікторину, найактивніші отримали подарунки - блокноти та значки з логотипом та інформацією про місцевий центр безоплатної правової допомоги.

                                

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                    

        «Ми за себе стоїмо, бо права знаємо» - під таким гаслом в Рівненській міській бібліотеці (мікрорайон Ювілейний) було проведено правову акцію для учнів 3-В класу ЗОШ № 8, присвячену Міжнародному дню захисту дітей, який відзначається 1 червня.

Під час заходу юні користувачі бібліотеки познайомилися зі своїми правами та обов’язками, які зазначені у «Декларації прав дитини», переглянули презентацію «Права дитини», яка проінформувала школярів про законодавчі документи з захисту прав дитини та державні установи, які покликані захищати громадян.

Книги, представлені на виставці «Знай свої права, дитино», допомогли дітям під час розгадування питань «Казкової правовової вікторини».

На завершення заходу діти отримали пам’ятки про свої права та проілюстрували свої мрії, намалювавши малюнки «Вітаємо, літо».

Саме у дітях ми бачимо здійснення своїх мрій та сподівань. Прагнемо, щоб виросли здоровими та радісними, прославляли свої родини та рідний край.

                           

------------------------------------------------------------------------------

                    Права людини - гарантія розвитку людства
        22 квітня до Міжнародного дня інтелектуальної власності відбулося чергове засідання клубу «Юні правознавці», який діє в продовж останнього часу на базі Рівненської міської бібліотеки (мікрорайон Ювілейний) та ЗОШ №8.
     Захід пройшов в кабінеті №39 ЗОШ №8 для учнів 10-Б класу. Тема для обговорення - «Інтелектуальна власність в інформаційній сфері». На початку заходу провідний бібліотекар Зоя Романуха розповіла членам клубу про становлення і розвиток поняття інтелектуальної власності, представила літературу з книжкової виставки «Бібліотека - джерело правової культури», що розкриває правові аспекти інтересів і потреб громадян у відповідності до чинного законодавства.
     На захід був запрошений головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання безоплатної вторинної правової допомоги Григорій Ососкало, який прокоментував значення інновацій у повсякденному житті людини та у вдосконаленні суспільства, наголосив на важливості реалізації патентних прав, товарного знаку, авторського права та суміжних прав як результатів творчості та знань, які є потужними інструментами сприяння економічному та культурному розвитку.
       Під час засідання учні 10-Б класу та вчитель-методист вищої категорії з правознавства Валентина Токмакова, активно обговорювали механізми захисту права інтелектуальної власності, особливості авторського та патентного права.
        Проведена зустріч членів клубу «Юні правознавці» та спеціаліста-юриста сприятиме розвитку правової культури старшокласників, допоможе орієнтуватися в патентній та інформаційній документації.

                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               
Засідання клубу «Юні правознавці» в бібліотеці
       15 березня в Рівненський міський бібліотеці (мікрорайон Ювілейний) відбулося чергове засідання клубу «Юні правознавці» який діє з 2005 року на базі бібліотеки та ЗОШ №8. Тема засідання - «Вивчайте, використовуйте та захищайте свої права!». Захід присвячений Всесвітньому дню прав споживачів, який 15 березня 1983р. було закріплено у міжнародному календарі святкових дат.
На початку заходу провідний бібліотекар Зоя Романуха розповіла учасникам клубу учням 10-Б класу ЗОШ № 8, про те, що усі ми, - незалежно від віку, статі, освіти, соціального статусу та займаної посади, - споживачі. Людина народжується і впродовж усього життя є споживачем різноманітних послуг, продуктів, товарів й платить за них. Тому кожен повинен знати, на що він має право і на що може розраховувати. Бібліотекар представила присутнім книжково-ілюстративну виставку «Бібліотека - джерело правової культури», яка сприяє підвищенню рівня правової освіти населення.
     На захід був запрошений головний спеціаліст Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області - Валентина Андрусенко, яка розповіла юним громадянам про захист прав споживачів державою, належну якість продукції та обслуговування, безпеку продукції, необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця, відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок недоліків продукції (дефекту в продукції), відповідно до закону.
       Під час спілкування учні моделювали ситуаційні завдання, які потребували детального пояснення спеціалістів. Також обговорювалися дії споживача, які він повинен чинити для захисту своїх прав.
      Вчитель-методист вищої категорії з правознавства ЗОШ № 8 Валентина Токмакова наголосила, що в наш час обов'язково потрібно орієнтуватися в безлічі законів та правовому середовищі нашої країни та більш детально розуміти і засвоювати свої права як споживачів, щоб вміти захистити себе.
Захід було спрямовано на розвиток правової культури молоді, поглибленню правових знань та свідоме застосування правових норм у повсякденному житті.

                             -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       
Припинення договору оренди землі: консультація спеціаліста
       27 січня в Рівненській міській бібліотеці (мікрорайон Ювілейний) відбулася зустріч працівників бібліотеки з фахівцями Рівненського місцевого центру безоплатної вторинної правової допомоги - спеціалістом відділу правопросвітництва Григорієм Ососкало та виконуючим обов’язки начальника відділу «Рівненське бюро правової допомоги Андрієм Гуріним, які дали чіткі відповіді та роз'яснення на такі питання: - Як укласти договір оренди землі на новий строк? - Який порядок припинення дії договору оренди земельної ділянки після закінчення строку на який його було укладено? - Які шляхи дострокового розірвання договору оренди землі?       Зокрема, фахівці наголосили на тому, що відповідно до статті 31 Закону України «Про оренду землі», договір оренди землі, припиняється у разі: - закінчення строку, на який його було укладено; - поєднання в одній особі власника земельної ділянки та орендаря; - відчуження права оренди земельної ділянки заставодержателем; - набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розташовані на орендованій іншою особою земельній ділянці.
       Популяризуючи діяльність Рівненського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги представники місцевого центру роздали присутнім інформаційні буклети та календарики з контактними даними.